Informace o zpracování osobních údajů     

                                                                        Karel Holánek, Hana Holánková, Polní 59 Králíky

 

(v návaznosti na GDPR - NAŘÍZENÍ EVROPSKÉHO PARLAMENTU A RADY (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016

 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů)

,

V souvislosti s poskytováním našich ubytovacích služeb vyžadujeme poskytnutí následujících osobních údajů ubytovaných osob:

1)    jméno a příjmení, u cizinců státní občanství

2)    adresa místa trvalého pobytu nebo místa trvalého bydliště v zahraničí

3)    číslo občanského průkazu nebo cestovního dokladu, případně číslo víza

4)   telefonní číslo

Údaje 1) až 3) jsme povinni vyžadovat podle zákona 565/1990 Sb. o místních poplatcích v platném znění, konkrétně § 3, odst. 4)

Ubytovatel je povinen vést v písemné podobě evidenční knihu, do které zapisuje dobu ubytování, účel pobytu, jméno, příjmení,                                                                                                                      adresu místa trvalého pobytu nebo místa trvalého bydliště v zahraničí a číslo občanského průkazu nebo cestovního dokladu                                                                                                                       fyzické osoby, které ubytování poskytl. …, případně u cizinců podle zákona č. 326/1999 Sb., o pobytu cizinců na území České republiky                                                                                                                 ve znění pozdějších úprav - tzn. z hlediska GDPR důvod splnění právní povinnosti vztahující se na ubytovatele.

           

Údaj 4) - telefonní číslo je nezbytné pro komunikaci s klienty (komunikace ohledně příjezdu, odjezdu a další, související s ubytováním)

   tzn. z hlediska GDPR pro účely oprávněných zájmů poskytovatele služby.

 

Uvedené údaje budou použity jen výše uvedeným způsobem, v žádném případě pro jakékoliv marketingové nabídky apod.

 

                                                                            Zpracování osobních údajů

 

a) Uložení

-       údaje jméno a příjmení, adresa a telefon jsou uloženy v databázi pro možnost komunikace s klienty a vystavování vyúčtování služeb

-       údaj o občanském průkazu nebo cestovním dokladu jsou zaznamenány a uchovávány pouze v písemné podobě se zabezpečeným uložením

 

b) Doba archivace

-       údaje jsou uchovávány po dobu 6 let následujících po roce provedení zápisů v souladu se splněním zákonné povinnosti dle

     zákona 565/1990 Sb. ve znění pozdějších předpisů

 

Veškeré výše uvedené osobní údaje jsou zpracovávány a uchovávány v souladu s podmínkami GDPR a nejsou zpřístupněny nebo

poskytovány jakýmkoliv dalším osobám s výjimkou případné kontroly ze strany obce, pro kterou jsou vybírány místní poplatky.

 

V Králíkách dne 1.1.2019

 

Zpět

 

Karel Holánek,

Hana Holánková

spolumajitele pronajímaného objektu..                                                                Zpět